Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Конкурси за придобиване на научни степени

 

Приключили процедури:

Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
в област: 5 „Технически науки”, професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, докторска програма „Теория на кораба” (научна специалност 02.03.01).

 

Тема: „СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА СИСТЕМАТА "ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ – КОРПУС - ГРЕБЕН ВИНТ" ПРИ МАНЕВРИРАНЕ НА КОРАБА”

Докторант:
маг. инж. Добрин Владимиров Ефремов
( Автореферат )

Научен ръководител: проф. д-р инж. Евгени Миланов

Научно жури:

1. Проф. д-р инж. Иван Василев Иванов - външен ( рецензия )

2. Проф. д.т.н. инж. Петър Николаев Колев – външен ( рецензия )

3. Проф. д-р инж.Румен Здравков Кишев ( становище )

4. Проф. д.т.н. Васил Савов Апостолов - външен ( становище )

5. Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов ( становище )

Публичната защита пред Научното жури бе успешно проведена на 18.09.2015 г. (петък) в Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна.

------------------------------------

Тема:  „Хибриден метод за определяне усилията в котвените връзки на дълбоководни позициониращи системи с използване на резултати от експерименти със скъсени модели”

Докторант:
инж. Олена Викторивна Виденова (Автореферат)

Научно жури:

1. Проф. д.т.н. инж. Петър Колев – външен (рецензия)

2. Проф. д.т.н. инж. Пенко Градинаров - външен (становище)

3. Доц. д-р инж. Харалан Хараланов - външен (становище)

4. Проф. д-р инж. Евгени Миланов (рецензия)

5. Проф. д-р инж.Румен Кишев (становище)

Резервни членове:

1. Проф. д.т.н. инж. Васил Апостолов -външен

2. Доц. инж. Владимир Ракитин

Публичната защита пред Научното жури бе проведена на 26.09.2013г. (четвъртък) в Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна.

------------------------------------

a

 

Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
в област: 5 „Технически науки”, професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, докторска програма „Теория на кораба” (научна специалност 02.03.01)

Тема:  „Числено моделиране на течението около високоскоростен катамаран на дълбока вода и на плитководие”

Докторант:
инж. Златко Златков Златев (автореферат)

Научно жури:


Външни членове:
·  проф. дтн инж. Петър Колев – ТУ-Варна  (рецензия)
·  проф. дтн инж. Васил Апостолов –  ВВМУ- Варна  (становище)
·  доц. д-р инж. Иван Иванов – ТУ-Варна (становище)
Резервен член: проф. дтн инж. Пенко Градинаров – ТУ-Варна

Вътрешни членове:
·  проф. д-р инж. Румен Кишев -  (рецензия)
·  доц. д-р инж. Костадин Йосифов - (становище)
Резервен член: доц. д-р инж. Стефан Кюлевчелиев


Публичната защита пред Научното жури бе проведена на 27.09.2012 г. (четвъртък) в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна.

НАЗАД

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките