Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Конкурси за заемане на академични длъжности

 

Приключили прецедури

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научна специалност „Теория на кораба”, област 5 „Технически науки”, професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, е обявен в ДВ № 38/07.05.2014 г.

Кандидат по обявения конкурс е гл. ас. д-р инж. Златко Златков Златев (кратка творческа автобиография )


С решение на НС на ИМСТЦХА-БАН от 25.06.2014 г. (Протокол № 2) и заповед № РД-09-145/30.06.2014 на Директора на ИМСТЦХА-БАН по обявения конкурс е назначено Научно жури в състав:


Външни членове:

проф. дтн инж. Николай Минчев – ТУ-Варна (становище)
проф. дтн инж. Петър Колев – ТУ-Варна (рецензия)
проф. дтн инж. Васил Апостолов – ВВМУ- Варна (рецензия)
доц. д-р инж. Петър Георгиев – ТУ-Варна (становище)
Резерва: проф. дтн инж. Пенко Градинаров – ТУ-Варна

 

Вътрешни членове:

проф. д-р инж. Румен Кишев (становище)
доц. д-р инж. Стефан Кюлевчелиев (становище)
доц. инж. Владимир Ракитин (становище)
Резерва: доц. д-р инж. Костадин Йосифов

 

В резултат на предложението на научното жури от второто му заседание, проведено в ЦХА - Варна на 29.10.2014 г., и на решение на Научния съвет на Института от 12.11.2014 г., гл. ас. д-р инж. Златко Златков Златев е избран да заеме академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Теория на кораба“ (шифър 02.03.01) в професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“,област 5 „Технически науки”.

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките