Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Конкурси за заемане на академични длъжности

Текущи процедури

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в ЦХА по научна специалност „Теория на кораба”, област 5 „Технически науки”, професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, е обявен в ДВ № 12/12.02.2016 г.

Конкурсният изпит се проведе на 12.05.2016 г. в Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна пред научно жури, утвърдено със заповед № РС-09-77/11.04.2016 г. на Директора на Института, в състав:

проф. д-р инж. Румен Кишев – ЦХА, председател

проф. д-р инж. Евгени Миланов - ЦХА

доц. д-р инж. Петър Георгиев - ТУ Варна

доц. д-р инж. Иван Иванов - ТУ Варна

доц. д-р инж. Златко Златев - ЦХА

В резултат на проведения конкурс, на който се яви един кандидат – ас. д-р инж. Добрин Владимиров Ефремов, доклада на научното жури за резултатите от проведения конкурсен изпит и решението на НС (протокол № 6/19.05.2016 г.) д-р инж. Добрин Ефремов е избран да заеме академичната длъжност “гл. асистент” по научната специалност “Теория на кораба” (шифър 02.03.01) в професионално направление “Транспорт, корабоплаване и авиация”, област “Технически науки”.

 

НАЗАД

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките