Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Конкурси за заемане на академични длъжности

 

Приключили прецедури

 

Обявен в ДВ № 44/10.06.2011 г. конкурс за професори в област 5 „Технически науки”, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност 02.03.01 „Теория на кораба“ (в специфична област „Маневреност на кораба“ и в специфична област „Мореходност на кораба“).

Кандидати:

1. доц. д-р инж. Евгени Методиев Миланов ( творческа автобиография, резюме на трудовете , авторска справка , списък на публикациите за конкурса , списък на разработките, списък на цитиранията )

Научното жури по обявения конкурс е назначено със заповед № РД-09-174/05.08.2011 г. на Директора на ИМСТЦХА-БАН:


Външни членове:
· проф. дтн инж. Васил Апостолов (рецензия)
· проф. дтн инж. Петър Колев (рецензия)
· проф. дтн инж. Пенко Градинаров (становище)
· проф. д-р инж. Замфир Александров (становище)
· доц. д-р инж. Иван Василев Иванов (рецензия)

Вътрешни членове:
· чл. кор. проф. дтн Стефан Воденичаров (становище)
· чл. кор. проф. дфн Ангел Попов (становище)


2. доц. д-р инж. Румен Здравков Кишев ( творческа автобиография, резюме на трудовете, авторска справка , списък на публикациите за конкурса , списък на разработките, списък на цитиранията )

Научното жури по обявения конкурс е назначено със заповед № РД-09-174/05.08.2011 г. на Директора на ИМСТЦХА-БАН:


Външни членове:
·  проф. дтн инж. Петър Колев (рецензия)
·  проф. дтн инж. Васил Апостолов (рецензия)
·  проф. дтн инж. Пенко Градинаров (становище)
·  проф. д-р инж. Върбан Милков (становище)
·  доц. д-р инж. Пейчо Калоянчев (рецензия)
Резервни членове: проф. дтн инж. Николай Минчев
   доц. д-р инж. Трайчо Дамянлиев

Вътрешни членове:
·  чл. кор. проф. дфн Ангел Попов (становище)
·  чл. кор. проф. дтн Стефан Воденичаров (становище)

В резултат на предложението на журито от заседание, проведено в ЦХА - Варна на 28.10.2011 г., и на решение на Научния съвет на Института от 02.11.2011 г. доц. д-р инж. Е. Миланов и доц. д-р инж. Р. Кишев са избрани да заемат академичните длъжности „професор” съответно по научната специалност 02.03.01 „Теория на кораба“ (маневреност) и научната специалност 02.03.01 „Теория на кораба“ ( мореходност) в професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките