Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Специализиран колоквиум

 

Специализираният колоквиум (СК) на Центъра по хидро- и аеродинамика (Специализиран колоквиум „Хидро- и аеродинамика“) е един от четирите колоквиума на Института.

В състава на колоквиума влизат учените с научни степени и/или заемащи академични длъжности, докторантите и научно-техническия персонал с висше образование в Центъра.

Специализираният колоквиум обсъжда всички въпроси, свързани със:

•  зачисляване, обучение, периодично атестиране и защита на докторанти по акредитираните докторски програми;

•  обсъждане на разработки за зачисляване на доторанти от самостоятелна форма на обучение;

•  разглеждане на докторски дисертации за откриване на процедура за защита;

•  провеждане на предварителна защита на докторски дисертации;

•  обучение на стажанти, студенти и специализанти;

•  публикуване на научни доклади в чужбина и участие в международни научни форуми;

•  участие на учени в международни програми и проекти;

•  създаване на информационни материали за популяризиране резултатите и дейността на Центъра;

•  награждаване в различни конкурси на изявени научни и научно-приложни разработки на сътрудници на Центъра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките