Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL
 

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

АРХИВ НОВИНИ

 

01.10.2012

Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен ДОКТОР

На 27.09.2012 в Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски”-БАН във Варна се проведе открито заседание на Научно жури, на което бе представен и защитен от инж. Златко Златков Златев дисертационен труд на тема „Числено моделиране на течението около високоскоростен катамаран на дълбока вода и плитководие".

Дисертационният труд е разработен в Центъра по хидро- и аеродинамика (секция „Корабна хидродинамика и аеродинамика”) по докторска програма „Теория на кораба” (научна специалност 02.03.01), Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, под ръководството на доц. д-р инж. Иван Иванов (ТУ-Варна) и с консултанти проф. д-р инж. Евгени Миланов (ИМСТЦХА-БАН) и проф. д-р Фредерик Стърн (Университет на Айова, САЩ).

Научното жури в състав:

- проф. дтн инж. Петър Колев (ТУ-Варна) - рецензент
- проф. д-р инж. Румен Кишев (ИМСТЦХА-БАН) - рецензент
- проф. дтн инж. Васил Апостолов (ВВМУ- Варна) 
- доц. д-р инж. Иван Иванов (ТУ-Варна) 
- доц. д-р инж. Костадин Йосифов (ИМСТЦХА-БАН),

 

присъди образователната и научна степен „доктор” на инж. Златко Златев след състоялата се оживена дискусия и публично обявените 5 положителни оценки на дисертационния труд.

Честит „доктор” на инж. Златко Златев!

Снимки от събитието

------------------------

 

 

 

Виж в пълен размер

 

35 години от образуването на
Института по корабна хидродинамика (ИКХ),
предшественик на Центъра по хидро- и аеродинамика (ЦХА)


35-та годишнина бе отбелязана на 29 юни 2012 г. на тържествено събрание в Центъра по хидро- и аеродинамика във Варна с обзорна видео презентация за създаването и развитието на  Института по корабна хидродинамика, предшественик на днешния Център, представена от ръководителя на ЦХА – доц. д-р инж. Костадин Йосифов.

Открита бе мемориална плоча на създателя и първи  директор на ИКХ – ст.н.с. инж. Петър Богданов и  паметни знаци по случай юбилея.

Във възпоменателно слово доц. д-р инж. Дорина Драганчева припомни основни моменти от професионалния и творчески път на ст.н.с. инж. Петър Богданов и неговия принос за създаването и развитието на Института по корабна хидродинамика.

Снимки от тържественото честване можете да намерите в Галерия.
    


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 1-ви юли 2012 год. се навършват 35 години от образуването на Института по корабна хидродинамика (ИКХ), който стана известен на световната хидродинамична общност като Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC) и днес е известен с това име в международните професионални среди, независимо от смяната на българското му име в различните периоди от неговото развитие.

Институтът по корабна хидродинамика (ИКХ) във Варна е образуван с Разпореждане на Бюрото на Министерския съвет като поделение на ДСО “Корабостроене” към Министерство на машиностроенето и металургията - на основата на направление “Корабна хидродинамика” към Института по корабостроене (ИК) във Варна и изградената във варненския кв. Аспарухово Научно-експериментална база по корабна хидродинамика (НЕБКХ). Така Институтът по корабна хидродинамика става първия предшественик на днешния Център по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА-БАН.

Центърът по хидро- и аеродинамика във Варна ще отбележи тържествено този юбилей на 29-ти юни 2012 г. заедно с ветераните, допринесли за създаването и оборудването на експерименталната база и лабораторния комплекс, както и за развитието на изследователските звена. С откриване на мемориална плоча ще бъде почетена паметта на създателя и първи директор на Института по корабна хидродинамика – ст.н.с. инж. Петър Богданов.

 

На 01.12.2011 г. се състоя заседание на Научния съвет на ИМСТЦХА "Акад. А. Балевски", на което бе приет Отчета за дейността на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна за 2011 г.

Отчет за дейността на ЦХА за 2011 г

Приложения

 

 

 

 

ПЪРВИТЕ ПРОФЕСОРИ

НА  ЦЕНТЪРА ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА

ВАРНА

 

 

 

Професионална биография

на проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов

 

Проф. д-р инж. Евгени Миланов е роден в с.Комощица, област Монтана. Висшето си образование завършва през 1970 г. в Гданската политехника, Полша, където получава образователно-квалификационната степен „Магистър инженер” по специалност „Корабостроене”. От 1971 г. до 1973 г. работи като проектант в Корабостроителния завод „Г.Димитров” във Варна.

През 1973 г. постъпва на работа в Института по корабна хидродинамика (ИКХ) - Варна, където до 1984 г. преминава през трите степени на длъжността „научен сътрудник”. През 1984 г. защитава дисертация в Санкт Петербургския Държавен морски технически университет, Русия (тогава Ленинградски корабостроителен институт - ЛКИ) на тема „Разработване и внедряване на система за прогнозиране на маневреността на кораба по резултати от моделни изпитания с планарен механизъм”, за която му се присъжда образователната и научна степен „доктор”. През 1987 г. се хабилитира като учен в ИКХ и получава научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен”.

От 1984 г. до 1995 г. проф. Е. Миланов е ръководител на секция „Маневреност на кораба” в Института. В периода (1995 ÷2003) г. е управител на фирма „Морски тренажорни и информационни системи” ООД.

От 2004 г. до 2010 г. е зам.директор на Института по хидро- и аеродинамика и ръководител на секция „Морски информационни технологии и компютърни симулации”. От 2010 г., след извършената структурна реформа в БАН, е зам. ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА-БАН и ръководител на секция „Корабна хидродинамика и аеродинамика” в Центъра.

Проф. д-р Е. Миланов е член на техническия комитет по маневреност на XXVI Международна организация на експерименталните басейни (ITTC), а така също и на панели AVT-161 и AVT-ET-118 на изследователската и технологична организация (RTO) на НАТО.

Той е национално контактно лице по 7-ма рамкова програма за научни и технологични изследвания и развитие на Европейската комисия в областта „Морски транспорт”. 

През 2010 г. научно  технологичен екип от Центъра, ръководен от проф. Е. Миланов, спечелва награда „Варна’2010” в раздела „Технически науки” за реконструкция и обновяване на аеродинамичната лаборатория в ЦХА и създаване на професионално ориентиран учебен център към нея.

Проф. Е. Миланов е един от водещите специалисти в Центъра – експерт по маневреност на кораба и изследване и прогнозиране на маневрените качества и управляемостта на надводни и подводни морски транспортни средства. Научните изследвания и разработки на проф. Е. Миланов са свързани със създаване на изчислителни схеми и числени процедури за определяне на нелинейните компоненти на действащите върху корпуса  и руля  на кораба хидродинамични сили и моменти, с разработване на модел и изследване на нестационарното движение на кораба, със създаване и приложение на програма за числено определяне параметрите на оптималната маневра на кораба и проектиране на корабно кормило с оптимални характеристики. Успешно ръководи изследователски задачи, насочени към практическо усъвършенстване на метода за обработка на резултатите от моделни изпитания, получени посредством принудени хармонични колебания, и за оценка на случайните и систематични грешки при моделните маневрени изпитания.

Проф. Е. Миланов има съществен научен принос в създаването на пълен теоретичен модел на маневрите на кораба в реални експлоатационни условия, както и за приложението на съвременни компютърни технологии за оптимизиране на маневрените качества на реални надводни и подводни обекти.

Проф. Е. Миланов ръководи и активно участва в реализацията на изследванията по национални проекти, както и по международни проекти и програми с практически приложими резултати в методологията на изследване и в оптимизирането на маневрените качества на кораба при специфични външни условия.

Инициатор е и ръководи създаването в ЦХА на тренажорен център за виртуално изследване маневрените характеристики на различни типове кораби и за обучение на капитани с помощта на система за симулиране поведението на кораба във виртуална среда.

 

 

 

 

   

Професионална биография

на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев

Проф. д-р инж. Румен Кишев е роден в гр. Ловеч, където завършва математическа гимназия през 1967 г. През 1972 г. завършва висше образование с магистърска степен от Техническия университет – Варна по специалност „Корабостроене”, след което започва работа в Института по корабостроене – Варна. От 1973 г. до 1974 г. служи във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и във Военно-техническия Научно-изследователски Институт към ВМС. През 1975 г. завършва следдипломна квалификация в Техническия университет в Делфт, Холандия. От 1976 г. до 1985 г. преминава през трите степени на научен сътрудник в Института по корабна хидродинамика – Варна, като едновременно с това се обучава като задочен аспирант в Държавния морски университет в Санкт Петербург (предишен Ленинградски корабостроителен институт - ЛКИ). През 1981 г. защитава докторска дисертация на тема „Влияние на клатенето на кораба и нерегулярността на вълнението върху допълнителното съпротивление на кораба”. През 1986 г. му е присъдено научното звание „Старши научен сътрудник II ст.” по специалност „Теория на кораба”.

В периода (2003÷2004) г. работи в Сингапур като старши инженер в проектантския отдел на компанията Кеппел ФЕЛС. От 2004 г. до 2006 г. работи по съвместителство в Кипърския корабен регистър като ръководител на инженерен отдел.

Проф. д-р Румен Кишев развива активна експертна и преподавателска дейност в България и в чужбина. В продължение на четири мандата е представител за Югоизточна Европа в техническия  комитет по мореходност на Международната организация на експерименталните басейни (ITTC).

Член е на специализираните работни групи на НАТО - NATO NIAG SBDVP и NATO NG6 SG60/61 (Virtual Ships). Номиниран е за експерт на Международната морска организация (IMO) и е включен като експерт-оценител в международната база данни EVAL-INCO.

Редовно е канен за рецензент на публикации в специализираното научно списание JournalofOceanEngineering на реномираното издателство Pergamon Press.

Проф. д-р Румен Кишев е изнасял лекции в Технологическия Университет в Триест, Италия, Истанбулския Технически Университет, Турция, в Института ANAST към Университета в Лиеж, Белгия. Понастоящем преподава на студентите във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна учебните дисциплини „Въведение в океанското инженерство”, „Механика на морското вълнение” и „Динамика на морските съоръжения”.

Под негово ръководство 7 дипломанта са завършили висшето си образование по специалност „Корабостроене и морска техника” в Техническия университет – Варна. Ръководил е специализациите в Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна на студенти от Турция, Франция, Германия и Украйна по проблемите на корабната хидродинамика.

Понастоящем проф. Румен Кишев е ръководител на секция „Океанско инженерство, хидротехника и възобновяеми енергийни източници” в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към ИМСТЦХА „Акад.А. Балевски”-БАН и се явява един от водещите специалисти в Центъра – експерт по мореходност на кораба и динамиката на плаващи обекти в реални морски условия.

Разработките му са свързани с решаването на приложни задачи по проектиране на корабния корпус с максимална надеждност и ефективност в реални експлоатационни условия, с изследвания в областта на океанското инженерство и възобновяемите морски енергийни източници, със създаване и използване на виртуални прототипи в корабното проектиране, както и с приложение на бордови компютърни системи за контрол на натоварването и експлоатационните качества на търговските кораби.

 

 

 

 

 

 

 

 

35 years 35 години

от съграждането и откриването на

Научно - експерименталната база по

корабна хидродинамика

10 октомври 1976 – 10 октомври 2011

 

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,


През октомври 2011 г. Центърът по хидро- и аеродинамика отбелязва 35
години от откриването на 10 октомври 1976 г. на Научно -експерименталната
база по корабна хидродинамика (НЕБКХ) – стабилната физическа база, която
стана основата на бъдещия Институт (Център).


Помним ентусиазма, безсъниците, напрежението и тревогите, през които
сме минали в борбата за доказване на Института и за неговото постъпателно
развитие.


Не винаги пътят бе гладък, не винаги мислехме еднакво, не винаги
успявахме, но винаги се борехме да постигнем високо поставената поредна
обща цел - с младежка работоспособност, завиден оптимизъм, амбиции и силна
вяра в крайния успех на начинанието – следвайки неизбежните закони на
икономическото време, развитието на световната наука, правилата на
колегиалното сътрудничество и професионалната етика.


Научихме се да работим в екип, с високи изисквания към себе си и към
качеството на резултатите, които получавахме. В крайна сметка това превърна
Института (Центъра) в работоспособен организъм и в институция, която
заслужи с времето национално и международно, професионално и обществено
признание.


За всички нас съвместната работа в басейните, лабораториите и пред
компютрите бе и продължава да бъде школа за висок професионализъм, която
неусетно ни променя като хора и специалисти и която възпитава в нас
целеустременост и лична отговорност за извършената работа. Убедени сме, че
наученото в тази школа винаги ще бъде с нас.

Отправяме нашата искрена благодарност, уважение и поклон към всички
колеги, оставили трайна следа с работата и успехите си в досегашното развитие
на Института (Центъра).


Есента е сезона на плодовете, които сме отгледали и опазили, есента е
сезона на годишнините, които искаме да отбележим и отпразнуваме – с радост,
гордост и надежда – надежда за следващи славни годишнини.


Желаем от все сърце на всички Вас и Вашите семейства здраве, успехи и
благоденствие!


Честит юбилей!

Отговори на приветствието за юбилейната годишнина

 

10 октомври 2011 г., ЦХА - среща с ръководители-ветерани на ИКХ по случай юбилея

Натиснете върху снимката за да видите изображението в пълен размер Натиснете върху снимката за да видите изображението в пълен размер Натиснете върху снимката за да видите изображението в пълен размер Натиснете върху снимката за да видите изображението в пълен размер

 

ОБЯВА

На 03.08.2011г от 14.00 часа в сградата на Център по хидро- и аеродинамика - Варна, ще бъде организиран търг с явно наддаване за продажба на движими вещи. повече информация

ОБЯВА

Институтът по металознание, съоръжения и технологии «Акад. А. Балевски» с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

ОБЯВЯВА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА – ВАРНА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” В  СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

  • Област на висше образование: Технически науки,

Професионално направление: шифър 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”,
Научна специалност: шифър 02.03.01 „Теория на кораба “ (Маневреност на кораба)  –  един бр.

  1. Област на висше образование: Технически науки,

Професионално направление: шифър 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”,
Научна специалност: шифър 02.03.01 „Теория на кораба “ (Мореходност на кораба)  –  един бр.
Срок за подаване на документи: до 10.08.2011 г.
Документи се подават в:

  • Института по металознание съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика - БАН, София, бул. „Шипченски проход” 67, Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/462-62-28, или в
  • Центъра по хидро- и аеродинамика, Варна, кв. Аспарухово, ул. „У. Фруд” 1,

Зав. Управление на човешките ресурси (Личен състав), тел.: 052/370-501 в. 119

Обявата за конкурсите за професори за нуждите на Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна е публикувана в ДВ, брой 44 от 10.06.2011 г.

ОБЯВА

Центърът по хидро- и аеродинамика – Варна обявява конкурс за прием на редовни докторанти по специалностите:

01.02.05 – Механика на флуидите – 1 място

02.03.01 – Теория на кораба - 1 място

Желателно е кандидатите да имат магистърска степен по корабостроене и морска техника, корабни машини и механизми или сродна инженерна специалност, или по изчислителна техника, математика и физика общ профил. Тематиката на докторантурата ще бъде ориентирана към корабната хидродинамика, аеродинамиката, океанското инженерство, приложението на числени методи, възобновяемите морски енергийни източници или друго, съгласувано с профила на кандидата.

Молби и документи се приемат в деловодството на ЦХА, с краен срок 13.05.2011 г. Справки при научния секретар д-р Р. Кишев – тел. 052 370501/265

 

Тържествено изпращане на ст.н.с. инж. Стефан Горанов - ветеран на ЦХА

goranov_1goranov_2

 

 

 

 

 

 

 

 

На 14 март 2011 г. в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна се състоя тържествен ритуал за награждаване на нашия колега ст.н.с. инж. Стефан Атанасов Горанов по повод завършване на неговата 47-годишна непрекъсната трудова кариера в Центъра.Прочети още

 

 

На 4 септември 2010 г. г-н Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз, бе на официална визита в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” към БАН.
Визитата на Министър Томислав Дончев е изчерпателно отразена в
http://bshc.bg/gallery/Visit_of_Minister_of_EU_funds/
 
Интервюто на Министър Томислав Дончев пред радио Варна, излъчено и в новините на Програма „Хоризонт” на БНР, е отразено в
http://bshc.bg/files/01.mp3

 

 

 

 

Ж А Л Е Й К А

 

pbogdanov2

 

На 20 юли 2010 г. ни напусна

ст.н.с. инж. ПЕТЪР АТАНАСОВ БОГДАНОВ

един от двигателите на българското корабостроене, инициатор, основател и пръв директор на Института по корабна хидродинамика – Варна, отдал целия си живот, неизчерпаеми сили и умения в завоюването достойна позиция в европейското и световно изследователско пространство, оставил неизтребима част от себе си у всички, работили и воювали заедно с него.
Ще го носим в сърцата и умовете си!
Ще живее в нас!
Скърбим със семейството му!
Прекланяме се пред светлата му памет!

 

От колегите от Института по корабна
хидродинамика - Варна

 

На 13.11.2008 г. Институтът по хидро-и аеродинамика бе посетен от Делегация на Народното Правителство на Провинция Чже Цзян, КНР, водена от г-н Чжао Хунчжу, Секретар на Комитета на Китайската Комунистическа партия и Директор на Постоянния Комитет на Националния Народен Конгрес на провинцията.

Делегацията бе придружавана от Извънредния и Пълномощен Посланик на Китайската Народна Република в Република България – Негово Превъзходителство г-н Чжан Вансюе.

Членовете на делегацията бяха обстойно запознати с дейността и със спектъра основни експериментални съоръжения на Института, както и с широкото му международно научноизследователско сътрудничество, включително с китайски институти и с институт от Провинция Чже Цзян.

На ръководителя на Делегацията бе връчен Почетният Символ на Института, съпроводен с Диплом, както и илюстрационни материали за ИХА за разпространение в Китай.

Отчитайки факта, че в Провинция Чже Цзян работят интензивно 12 корабостроителни завода, Институтът би могъл да разчита на възлагане на приложни изследователски задачи от тяхна страна.

Към Негово Превъзходителство г-н Чжан Вансюе е отправена любезна молба за съдействие за по-нататъшно разширение взаимодействието между двете страни в областта на предмета на дейност на Института.

Снимки от посещението можете да видите ТУК

 

visit

23 май 2007 г.

eee

 

Кметът на гр. Варна и Председателят на Общинския съвет удостяват с награда "Варна 2007", в раздел Технически науки, научен колектив с ръководител н.с. инж. Владимир Ракитин за научната разработка "Корабна компютърна система за реакция и контрол при аварийни ситуации".

 

 

21 - 22 май 2007 г.

Дни на отворените врати

rrr

повече снимки тук

Институтът по хидро- и аеродинамика към БАН във Варна проведе своите Дни на отворените врати с цел да информира интересуващите се специалисти, работещи извън Института, както и широката общественост за своя напредък и за извършваните актуални изследвания. Бяха изпратени писмени покани до отделни специалисти, до браншови организации и фирми, специализирани средни и висши училища и катедри, градска и областна администрация. В местни печатни ежедневници бе публикувана обява-покана за посещение на Института в дните на отворените врати.
Предварителната медийна кампания за дните включваше и пресконференция , която се проведе в Института на 17 май, и на която присъстваха представители на 9 медии с регионално и национално значение: в-к „ Труд (дневен и морски)”, вестниците „Черноморие”, „Черно море”, „Народно дело”, „Позвънете”, сп. „Клуб Океан”, БНР + радио Варна, телевизия МСАТ, радио “Фокус”.

В дните на отворените врати  Институтът бе посетен от десетки гости, които проявиха интерес към научната и приложна изследователска дейност, осъществявана от 80-те сътрудника на този научен център към Академията, добил вече широка известност. Посещенията се извършваха на групи на всеки кръгъл час от 9:00 ч. до 16:00 ч. Водещи специалисти от колектива представяха дейността и постиженията на Института и отговаряха на множеството въпроси на гостите – граждани на Варна, представители на различни сфери от живота, много ученици и студенти. Във всички експериментални съоръжения на посетителите бяха демонстрирани изпитания на корабни модели и корабни винтове и разяснявани целите и същността на провежданите моделни изследвания. В централното фоайе на Института бе подредена малка изложба с изработени в ИХА апаратура и измервателни средства за целите на провежданите експерименти. Тук на два компютъра се демонстрираха функциите на "Компютърна система за реакция и контрол на кораба при аварийни ситуации”. Системата е създадена от млади сътрудници на Института под ръководството на н.с. инж. Вл. Ракитин. С тази разработка колективът завоюва „Награда Варна 2007” в раздел "Технически науки" непосредствено преди дните на отворените врати, което е голямо признание за високото ново на разработката. Висока оценка за качествата на системата даде и възложителят на разработката – Български морски флот.

Институтът бе посетен от организирани групи студенти от Висшето военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна, ученици от Морската гимназия в града, сътрудници на Агенцията за регионално развитие и фондацията “Институт за екологична модернизация”.

Освен различни специалисти и учащи се – възпитаници на Висшето военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" и Морската гимназия в града, интерес към настоящето и бъдещето на ИХА прояви и току-що избраната за евродепутат г-жа Душана Здравкова – виден юрист в гр. Варна и един от лидерите на ГЕРБ. При срещата си с ръководния екип на Института тя проведе първия важен разговор на европейско ниво, свързан с мястото на ИХА и БАН в семейството на европейските научни институции.

Специално внимание ръководството на Института отдели на посещението на Адриан Робинсон, управител на известната консултантска фирма “Робинсон Комерс” във Варна, с която са установени вече делови контакти за участие на Института в проекти по опазване на околната среда в черноморската брегова зона.

В дните на отворените врати посетителите на Института имаха възможност да отразят своите впечатления в специална тетрадка. Болшинството от записите в нея съдържат благодарности за получената интересна информация, за демонстрациите на уникални експерименти и оборудване, както и пожелания за бъдещи творчески успехи на Института.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 15

от 30 януари 200 7 г.

На основание чл. 69 , ал. 2 от Устава на Българската академия на науките и Решение на Управителния съвет на БАН от 09.01.2007 г.,Протокол №1, т.12, във връзка с приложение по аналогия на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 08 .02.2007г. от 15.00 часа в сградата на Института да бъде организиран и проведен търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи - собственост на И Х А - Варна:

а) Оборудване на стоматологичен кабинет,1 комплект, начални тръжни цени на оборудването, съгласно Приложение №1.

б) Инструментариум стоматологичен кабинет, начални тръжни цени на инструментите, съгласно Приложение №2.

2.1. Посещения и огледи на обявените за продажба вещи могат да се извършват, след внасяне на депозит за участие в търга, от 01.02.2007 г. до 07.02.2007 г. всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , а в самия ден на провеждане на търга - 08.02.2007 г. до 11.00 часа , на адрес: Институт по хидро- и аеродинамика - Варна, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1, тел.: 052/ 370 500, факс: 052/ 370 514;

2.2. Определям депозит за участие в търга в размер на 20 лв. с ДДС. Документите за търга се получават след внасяне на депозита от стая № 301 в Административната сграда на Института, в обявените в т.2.1 дни и часове;

2.3. Определям Детелина Димитрова да съпровожда посетителите при огледа на обявените за продажба вещи и да подписва съответен протокол за извършения оглед. Последният се предава на Председателя на комисията по провеждане на търга

3. Участниците в търга заплащат депозит в брой в касата на Института, стая № 301 на Административната сграда, или по банков път по сметка на ИХА - IBAN : BG 89 TTBB 9400 3115 0687 62 при СЖ “Експресбанк”, клон Варна, ул. “Преслав” №69, Варна 9000, България, BIC / SWIFT : TTBBBG 22 в срок до 12.00 часа на 08.02.2007 г.;

4 . Заявленията за участие в търга се оформят съгласно получената тръжна документация и се приемат в запечатан плик от 01 . 02 .2007 г., от 9.00 до 16.00, часа , а на 08 .0 2 .2007 г.- до 13.30часа, в деловодството на Института - стая № 202 на Административната сграда.

5. Заявленията трябва да бъдат съпроводени със следните документи:

- копие от документ за самоличност за физическите лица;

- копие от удостоверение за актуално състояние с валидност не по- късно от четиринадесет дни от датата на подаване на заявлението и копие от регистрация БУЛСТАТ за юридическите лица;

- пълномощно и копие от документ за самоличност на пълномощник, освен документите на представлявания;

- документ за внесен депозит.

6. За провеждането на търга на значавам комисия

7. За проведения търг комисията да състави протокол и да обяви резултатите до 12 .02.2007 г.

8. Депозитът на спечелил търга участник не се връща и се приспада при заплащане на цената. В случай, че спечелилият участник откаже да заплати предложената от него цена, депозитът не се връща.

9. Депозитът на неспечелилите търга участници се връща след изтичане на седемдневен срок от приключване на търга.

10 .Заплащането на цената става в български лева по банков път по сметката на ИХА- IBAN : BG89 TTBB 9400 3115 0687 62 при СЖ “Експресбанк”, клон Варна, ул.”Преслав” No.69, Варна 9000, България, BIC / SWIFT: TTBBBG22 или в брой в касата на Института, стая № 301 на Административната сграда в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите от търга.

11. Купувачът се задължава в срок от 5 работни дни от датата на плащането на цената за своя сметка да натовари и изнесе извън територията на ИХА закупените от него вещи.

12. Непродадените вещи, включително и незаплатените, в срок от три работни дни от обявяването на резултатите от търга, се предлагат за продажба чрез провеждане на преговори с първия по време кандидат купувач, след подписване на протокола по т.7.

13. Настоящата заповед, с изключение състава на комисията , да се обяви на видно място в сградата на ИХА, да се публикува в сайта на Института, а извадка от нея да се публикува в местната преса в срок до 31.01.2007 г.

14. Копия от настоящата заповед да се връчат на членовете на комисията и на останалите засегнати лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ДИРЕКТОР:

( ст.н.с., д-р, инж. К.Йосифов )

2 Ноември 2006г.

Тържествена юбилейна среща на бившите и настоящи сътрудници на ИХА. Презентацията от срещата можете да видите ТУК., а снимки ТУК.

 

12 октомври 2006г.

 

Посещение на Негово Превъзходителство Джон Р. Байърли, Посланик на Съединените американски щати.

 

10 октомври 2006

Ден на отворените врати

На 10 октомври 2006 г. Институтът по хидро- и аеродинамика – Варна проведе Ден на отворените врати, посветен на две юбилейни годишнини - 40 години изследователски и развойни дейности в България в областта на корабната хидродинамика, и 30 години от откриването на Научно -експерименталната база по корабна хидродинамика ( НЕБКХ ) на 10 октомври 1976 г.

В рамките на този ден бяха демонстрирани досегашните постижения и бъдещи планове за модернизиране и усъвършенстване на експерименталните съоръжения, измервателни и изчислителни средства и методи за хидро- и аеродинамични изследвания, както и обстоятелството, че ИХА обслужва с разработките си вече клиенти от морската индустрия на 4 континента.

Осъществени са шест опознавателни обиколки на Института от 149 посетители – представители на висши учебни заведения и колежи от Варна и Добрич, студенти, докторанти и преподаватели, учащи в специализирани технически гимназии, граждани и представители на медиите. Снимки можете да видите ТУК.

Особено ентусиазирани бяха студентите от Техническия университет Варна и учениците от Варненската морска гимназия.

Гостите изразиха своето възхищение от демонстрираните достижения и амбициозните планове на творческия колектив на Института за следващите години.

 

25-27 септември 2006 г.

VIII Международна научно-приложна конференция по морски науки и технологии

BLACK SEA '2006

От 25 до 27 септември 2006 г. във Фестивалния и конгресен център – Варна се проведе традиционната 8-ма международна научно-приложна конференция по морски науки и технологии Black Sea 2006.

Тази година конференцията съвпада и с два важни юбилея, свързани с историята на морските научни изследвания в България – 40 години от началото на систематичните изследователски и развойни дейности в областта на корабната хидродинамика, и 30 години от въвеждането в експлоатация на експерименталната база на Института по хидро- и аеродинамика.

Организатори на престижния форум бяха Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна, ТУ-Варна, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”-Варна, Черноморска технологична компания-Варна, Булярд Шипбилдинг Индъстри-Варна, ИХА–БАН и ИО-БАН. Конференцията бе открита от председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Петър Колев от ТУ Варна и поздравена от члена на Комисията по транспорт на Народното събрание варненският народен представител инж. Апостол Димитров. Зам. председателят на организационния комитет и директор на Института по хидро- и аеродинамика - ст.н.с. д-р инж. Костадин Йосифов, който е и един от създателите на Института, представи в пленарен доклад, посветен на тези забележителни годишнини, изчерпателен преглед на миналото, настоящето и бъдещето на академичния институт. Снимки можете да видите ТУК.

През последните години конференцията Black Sea утвърди ролята си на авторитетен и известен в страната и чужбина форум за обмен на информация и дискусии по научно-приложни подходи и постижения в областта на корабостроенето и кораборемонта, корабната хидродинамика, морското инженерство, водния транспорт, океанологията, опазването на околната среда, както и за обогатяване на професионалните контакти между учени и специалисти от водещи университети и институти, морски организации и фирми.

Доказателство за големия интерес към конференцията е фактът, че в рамките на 5-те секции бяха изнесени и обсъдени 70 доклада, от които близо 40 – на водещи учени и специалисти от Германия, Румъния, Украйна, Белгия, Гърция, Япония, Португалия, Холандия, Италия, Литва, Израел и Иран. Сред тях бяха високо оценени и представените 8 доклада от специалисти на ИХА-БАН, синтезиращи новите подходи и получените резултати от актуални научно-приложни разработки, с което Институтът по хидро- и аеродинамика се налага все по-уверено на международния пазар на научни продукти, в обстановка на засилваща се конкуренция, съчетавайки експерименталните и числените изследвания в морските науки и технологии. Доклади, изнесени в секциите можете да видите ТУК)

 

 

През октомври 2006 г. Институтът по хидро- и аеродинамика отбелязва две юбилейни годишнини:

- 40 години изследователски и развойни дейности в областта на корабната хидродинамика;

- 30 години от въвеждане в експлоатация на основните експериментални съоръжения.

Пленарен доклад за създаването и развитието на ИХА, представен на специализираната сесия “Корабна хидродинамика” на 8-мата международна конференция по морски науки и технологии ( Black Sea '2006) , 25-27 септември 2006 г., ФКЦ, Варна.


Молим всички бивши сътрудници да съобщят своите: имена; актуални адреси / телефони / GSM на тел. 370 501; 370 502 или да попълнят формата тук

Ръководството на Института кани всички свои сътрудници (бивши и настоящи) да участват в мероприятията, които се организират в чест на двата юбилея. За подробности можете да влезете тyk

 

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките