Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Services & Products

Морски инженерен софтуер

Обработка на геометрични данни

Прилагат се търговската мултифункционална система за компютърно проектиране и моделиране Rhinoceros 3D®, както и специализираната професионална система за проектиране на кораба и анализ на неговите качества AutoShip®. Тъй като информацията от/за клиента относно изследвания кораб се предоставя в множество CAD входно / изходни формати, в Института са разработени софтуерни средства и процедури за трансформиране на данните с цел удовлетворяване на стандартите за точност при изработване на корабния модел.

TOP


Числена хидродинамика (CFD)

ЦХА непрекъснато усъвършенства и прилага във всички изследователски области средствата на CFD. Виж също Ходкост на кораба, Динамика на кораба океанско инженерство и , Брегова хидродинамика и опазване на околната среда..
Това позволява извършването на икономически ефективен анализ на хидродинамическите качества на кораби и океански съоръжения и разработване на препоръки за възможни подобрения на тези качества.

ЦХА работи работи с един от водещите световни продукти за CFD FLUENT 6 на фирмата Fluent Inc.

Инструментът, използван в рутинната практика на ЦХА за анализ на съпротивлението и обтичането и оптимизация на корабната форма е програмата v-SHALLO , разработена в Хамбургския опитен басейн (HSVA ). 

За решаване задачи, свързани с обтичането (потенциално, ламинарно, турбулентно) на системата "корпус – рул – винт", както и с прогнозиране на кавитацията в пропулсивни системи, в ЦХА се внедрява програмния пакет STAR CCM +/ Design на фирмата CD – adapco със следните методи за отчитане на турбулентността:

•  моделиране на крупни вихри;

•  осреднени по Рейнолдс уравнения на Навие – Стокс;

•  моделиране на отделените вихри;

•  отчитане разстоянието до стените на тялото

Програмни пакети, използвани в областта на динамиката на кораби и плаващи съоръжения

Програмен пакет MORA е базиран на тримерна дифракционна теория и предназначен да извършва пресмятания по динамиката на плаващи и фиксирани тела и конструкции с произволна пространствена форма, с възможности за отчитане на съвместното влияние на външните условия – вятър, вълнение и течения, определяне на силите в котвените връзки, взаимодействие между две и повече свързани плаващи тела, определяне на силите в конструкцията и в отделни нейни елементи.

Програмен пакет ROMEO е предназначен за извършване на квази-статичен и динамичен анализ на котвените системи и връзки, от съществено значение за работата и безопасността при експлоатация на морските съоръжения, включително и в аварийни условия. Продуктът позволява моделиране във времето на основните процеси от динамиката на котвените системи и проверява съответствието на проекта с международните стандарти за надеждност и безопасност.

Програмен пакет HECSALV е изграден от модули, изпълняващи операции по моделиране статиката и динамиката на кораба, анализи в стадия на началното проектиране, начална и аварийна устойчивост, обща якост, спасителни операции и план за действие в аварийни ситуации.

Софтуер за проектиране / обработка на корабни модели

За проектиране / обработка на корабни модели се използват софтуерни пакети VISI - series, VISI-machining 3D, RHINO 3D, AUTOCAD.

Импортиране повърхността на корпуса в VERO-VISI series software и подготовка на повърхността за обработка на CNC обработваща машина. Почти всички типове файлове на повърхностти са налични за импортиране във VISI

 

 

Изпозване на VERO VISI series за генериране на NC код за носа на мащабиран корабен модел

Изпозване на VERO VISI series за генериране на NC код за кърмата на мащабиран корабен модел

 

Импортиране на изходната повърхност (IGS, or PARASOLID format files) в RHINO software за подготовка на чертеж на вътрешните и външни линии на "сандвичите"

3D-вид на чертежа на "сандвичите" на типичен корабен модел

Линиите са предварително подготвени в RHINO, а окончателният вид на чертежа е изработен с помощта на AUTOCAD.

 

 

Окончателен етап на подготовката на чертежите за моделната работилница, начертани в AUTOCAD.

 

 

 

 

Сбор и обработка на данни

 

Сборът на данните и тяхната статистическа обработка по време и след моделните изпитания се осъществяват с потребителски интерфейсен софтуер, който работи в NI LabVIEW® и TestPoint® среда.

TOP

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките