Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти

Динамика на кораба и океанско инженерство

ЦХА се занимава с проблематика от областта на динамиката на кораба и морските инженерни съоръжения, свързана с осигуряване безопасността и ефективността на морските операции, като:

Проектиране на кораби с отчитане на реалните експлоатационни условия

ЦХА е разработил оригинална експресна мултивариантна схема за оптимизация. Тя следва подхода на Бейлс за установяване на емпирична връзка между параметрите на корабния корпус и един обобщен експлоатационен критерий за поведението на кораба в реални условия, който се определя посредством линейна полиномиална регресия според вида на кораба и неговото предназначение. Описаният подход е подходящ за приложение в началните стадии на проектирането на кораба.

TOPТеоретични и експериментални оценки на динамиката на кораба и морските съоръжения

Теоретична прогноза и препоръки за подобрение на поведението на кораба в реални експлоатационни условия, основаващи се на линеаризирана теория на плоските сечения и използващи собствена база данни, получени от серийни моделни изпитания (напр. база данни за параметрите на носовата вълна, използувана при оценка заливаемостта на палубата, база данни за загуба на скорост при вълнение, за хидродинамичните коефициенти в уравненията на клатене, т.н.). Мореходни изпитания на регулярно и нерегулярно вълнение с произволен курсов ъгъл, за определяне на клатенето на кораба, вълновите сили и натоварвания, загубата на скорост, рядко срещани явления като слеминг, заливане на палубата и др.Сили на закотвяне и дрейф

Оценка на комплексните сили в котвените линии на корабите и морските съоръжения при вълнение и течение
Оценка на силите във връзките и кранците на ошвартовани кораби при вълнение и течение
База данни за вълновите сили на дрейф, събрани от систематични моделни изпитания на кораби и полу-потопени платформиОценка на динамиката на плаващи тела с произволна форма

Неконвенционални кораби и плаващи съоръжения
Съоръжения за преобразуване на вълновата енергия
Взаимодействие на многотелни плаващи системи в условията на вълнениеУстойчивост

Оценки на хидростатиката

  • Експлоатационна и аварийна устойчивост на кораби и плаващи съоръжения на тЦХА вода и вълнение
  • Експлоатационна устойчивост при попътно вълнение
  • Проектиране, прогнози и стендови изпитания на устройства за успокояване на клатенетоДинамика на малотонажни съдове

  • Пакет програми за прогнозиране съпротивлението на яхти, на базата на систематичните серии на Делфтския Университет, статични и динамични оценки, построяване на диаграми на възможно добрата достижима скорост

  • Теоретични и експериментални мореходни и маневрени оценки на малкотонажни съдове, като полуводоизместващи катери, глисиращи съдове, яхти, катамарани, кораби с динамично поддържане и др.


За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките