Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти

Ходкост на кораба

Буксировъчни и пропулсивни изпитания

Експериментално измерване на съпротивлението и коефициентите на взаимодействие ха движителя с корпуса на водоизместващи кораби, високоскоростни морски превозно средства, баржи и състави от баржи на дълбока вода и в ограничен фарватер.

Прогнозиране на ходкостта и достижимата скорост на натурния кораб.


TOP

 


Буксировъчни и пропулсивни изпитания


Измерване и визуализация на обтичането на корабния корпус

Визуализация на обтичането с бои: Анализ на потока около корпуса на кораба, оптимизиране положението на скуловите килове и стърчащите части.
Визуализация на обтичането с нишки: Анализ на потока около кърмата, откриване на откъсване на потока.
Измерване на налягането на корпуса: Разпределение на налягането върху корпуса.
Измервания на номинално триизмерно скоростно поле: Данни за проектирането на адаптирани те към скоростното поле гребни винтове, оценка на вибрациите, предизвикани от гребния винт.
Вълнови системи и тяхното измерване: Анализ на вълнообразуването на кораба с цел намаляване на вълновото съпротивление на кораба. Прогнозиране на въздействието от движението на кораба върху други плаващи обекти и брегови конструкции.

Визуализация на обтичането с нишки

TOP


Визуализация на токовите линии с боя

Frame 001  Created with Tecplot 9.2-0-7

Разпределение на попътния поток


Изпитания на корабни движители

Изпитания на гребни винтове в свободна вода в буксировъчни басейни и кавитационна тръба за определяне хидродинамичните им характеристики в хомогенен и нехомогенен поток.
Експериментални наблюдения с фото и видео регистрация на кавитационната картина; определяне момента на възникване на кавитация и ерозия; измерване на периодичните сили върху вала и пулсиращите налягания, възникващи по корабния корпус, предизвикани от работата на гребния винт.
Изпитания на неконвенционални движители – винтове в направляващи дюзи, винтови колонки, съосни и контравъртящи се гребни винтове, водометни движители, подводни апарати и др.
Хидроакустични измервания.

TOP

 


Изпитания на движител

Компютърен анализ и проектиране на оптимални гребни винтове

Проектиране на оптимални гребни винтове на базата на собствени резултати от систематични изпитания, включващи както винтове за конвенционални кораби, така и серии винтове за бързоходни кораби, работещи в кос поток.
Проектиране на корабни гребни винтове, приспособени към скоростното поле, въз основа на теорията на носещата линия и носещата повърхност.
Числено прогнозиране на нестационарните сили и налягания върху корабния корпус, индуцирани от работата на гребния винт.
Якостни изчисления на гребния винт.


Компютърен анализ

TOP


Оптимален гребен винт

 Анализ и подобрение на ходкостта на кораба

ЦХА предлага на проектанти, корабособственици и оператори консултантски услуги по ходкост на кораба като използва:

•  Утвърдени методи за оценка на съпротивлението на водата и коефициентите на взаимодействие между корпуса и гребния винт, основаващи се на систематични и/или случайни емпирични данни;

•  Богатата си експериментална база данни, обхващаща повече от 400 корабни форми и 600 гребни винта;

•  Знанието и опита на персонала, натрупан през годините при реализиране на разнообразни проекти;

На основата на моделни експериментални данни, наблюдения на потока около корпуса, анализ на натрупани исторически данни, средства на числената хидродинамика и натрупания експертен опит се извършва хидродинамично проектиране на корабната форма на началните стадии на проектиране или усъвършенстване на хидродинамичните качества на съществуващи кораби.

Модели за изследване на проектни варианти

Разработени са модели, неограничени само до хидродинамичните качества на кораба, за изследване на проектни варианти и средства за идейно проектиране на различни типове кораби, включително морски и речни контейнеровози, кораби на въздушна възглавница, глисиращи катамарани.

Натурни изпитания

ЦХА разполага с екип за натурни изпитания, включващи преглед на подводната част на корпуса и на гребния винт – обрастване и корозия; получаване и обработка на експериментални данни; анализ на данните и потвърждаване на моделните изпитания.
 

 

TOP

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките