Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Дейности

Обучение

 

 

Освен теоретична и експериментална научно-изследователска дейност Центърът извършва и обучение на студенти, курсанти, стажанти , дипломанти и докторанти в областите на своята професионална компетентност.

Центърът разполага с подготвени специалисти и предоставя модерна материална база за четене на лекции, провеждане на лабораторни упражнения, практики и стажове, както и за разработване на дипломни проекти и докторски дисертации в сферата на морските технологии , морския и речния транспорт, океанското и брегово инженерство, опазването на околната среда.

В областта на обучението Центърът поддържа с разнообразни форми сътрудничество с висшите учебни заведения от региона и страната.

П ровеждането на стажове на студенти от други Европейски страни в Центъра , както и работата по европейски проекти и приложни промишлени задачи дават възможност на обучаваните студенти и докторанти д а участват в научноизследователската дейност на Центъра и в международни форуми , д а осъществява т контакти с чуждестранни студенти и с водещи специалисти от различни страни, както и д а добива т практически опит при разработване на съвместни проекти в интегрирани колективи .

Студентите, стажантите и докторантите имат възможност под ръководството на опитни специалисти и с помощта на методики и инструкции да усвоят дейности по подготовката и провеждането на моделни изпитания в специализираните експериментални съоръжения на Центъра, да се запознаят с методите на числената хидро- и аеродинамика и да работят със съвременни софтуерни продукти, да усвоят работата и използват CAD - CAМ системи за генериране на тримерни модели и изработване на изделия със сложна геометрия .

Центърът разполага с условия и инфраструктура за провеждане на научноизследователска дейност и на специалисти с висока квалификация по проекти от взаимен интерес.

Актуална информация

От юли 2012 г. Центърът по хидро- и аеродинамика е регистриран като работодател в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на Министерството на образованието, младежта и науката http://praktiki.mon.bg/sp/ , осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд на ЕС.

Във връзка с изпълнението на този проект Центърът е обявил 6 тематични практики, по които към 01.09.2013 г. са кандидатствали общо 47 студента, от които 13 са утвърдени от специалистите – ментори на обявените практики. За изпълнението на студентските практики по проекта са подписани рамкови договори с Технически университет – Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

 

 

 

НАЗАД

 

 
   

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките